Kecel újratelepülésének évfordulója

Patachich Gábor kalocsai érsek 1734. április 22-én kelt rendelete alapján alapítják újra Kecelt.
Az alapító levél szövege így szól:

                “Mi Istennek könyörületességébül Regula szerint egyben foglalt Anya-városbeli Kalocsay szent széknek és Báchy Szent Egyháznak Érsekje, verbovecznek és Rákovecznek eörökös Ura, Bách Vármegyének eörökös Feö Ispánya, Felséges Római Császár és Koronás Király Urunk eő Felséghe Tanácsossa és Felséges septem Viralis Táblájának Bírája és Fő Assessora, Baro Zajezday Patachich Gabor Agyuk tuttára mindeneknek az kiknek illik ez levelünk által. Mint hogy Miskey Helységünk lakossa Dudás András más egy társával Érsekségünkhöz tartozandó Keczelj Pusztánkat fogadássa szerint jó Emberekkel és böcsülletes Gazdákkal meg szállítani igyekezik, hogy annál jobban gyarapodhassanak és Gazdaságokat helyessebben űzhessék s subsistalhassanak agyuk és engedgyük.

pgmelte

Patachich Gábor kalocsai érsek

Forrás: melte.hu

                Pro Primó.  A megnevezett Keczelj Puszta mellé más egyébb Kalocsay Érsekségbeli Pusztáinkat, úgymint: Bánegyházat, Csöngedet és Dömötört mindennémű élő Földeivel és Határival, úgy erdejével és Őrjegével, azokat hogy usuálhassák és fruktuálhassák annak rendi s. módgya szerint, ha ez Helység meg szaporodik,azon puszták szántó Földeit s. Réttyeit helyessen és igazán ház számra, valamint a censust Cassánkhoz praestalni fogják, leg kissebb indítandó pör-patvart vagy veszekedés nélkül el osztyák.       
                Secundó. Engedtetnek nékiek mind azon puszták határain lévő Erdők és Rekettyések, azok lágy fájval hogy tüzelhessenek, az Tölgy vagy is mak termő fát ágassoknak, épületyeinek hogy vághassák, ha pedigh gerenda és szelemenyeknek valóra szükségek lészen, más Erdőnkbül fog nekiek Tisztünk assignalni, és azután azért az Erdőnek vágássával  képessen hogy bánnyanak, pusztítani ne engedgyék, vigyázzák és más Falu bélinek kemény büntetés alatt se ajándékon se pénzen leg kissebb vesszőt vagy fát adni ne praesummállyanak.
                Tertió. Noha a Korcsoma másképen Törvény szerint az Jobbágyot csak két holnapig illetné, a mészárszék pedigh egész esztendeig magunkat úgymint Földesurat concernálna, hogy jobban subsistalhassanak, tehát engedjük az Helységbelieknek mind az Bor s mind Pálinka árultatást, úgy az mészárszéket hat holnapigh az az fél esztendeig , vagy ha azt vélünk tartani akarják, hogy az egész esztendőbéli haszonbul kétfelé osztassék a jövedelem.
                Qvartó. Lészen kinek kinek  a’ ki azon pusztánkra száll egy esztendeig való szabadsága, úgy hogy semminemű Dézmát ne adgyon és az Érsekj Cassánkhoz semmit ne contribuallyon, s. ha Szőlöket építeni igyekeznének, Tisztartonknál jelencsék be magokat, a’ ki az helyet nékik bé mutattya, s minden Botrankozásnak el távoztatássáért az Urbariumban fel jegyezi, azokrul pedig négy Esztendeig való szabadságot adunk és az Eötödikben fogják ingrediálni a’ Dézmát.
                Qvintó. Hagyuk szabadon mindennemű Robotátul, fa vágás és számunkra széna takarítástul, nem kívánván egyebet, hanem az nálok ell kelendő B-or és P-álinkát innét Kalocsárul hogy ki vigyék és noha a Kilenczed az egész országban és pedig országunk élő Törvénye szerint a Földes Urat, a’ Tized pedig az Egyházat illeti, kívánván gyarapodássokat, abban is meg hallgatván a’ meg szállítóknak alázatos Könyörgéseket, relaxállyuk azt is, és ajánlyuk magunkat mihelyest a Szabad Esztendejek el foly, még az Eökördj Pusztát is usussukra hogy azonnal cedallyuk és adgyuk az egész határjával nem külömben az Örieget egészlen a’ Csalay vagy Császártöltésj határig. De, ellenben
                Sextó. Tartozzanak eök is Censussul nec non in Redemptionem Nonae, (laborum Gratujtorum), et Cessionem Qvatuor Mensium Educilli et Macelli, in duobus Terminis, úgy mint: Szent György és Szent Mihály napkor szabad Esztendejek ell folyása után le tenni a Kalocsay Cassánkban minden ekétül az az mindenik hat Eökrü Gazda kilencz, idest 9 f., az fél ekéjű hat, idest 6 f., az Fertály, ekéjű vagy három lovú három, idest 3 f. és a’ Sellér két sen 2 f. accurate. Nem külömben a’ Kalocsay Érsekségben bé vett mód és szokás szerint mindennémű veteménybül a’ Dézmát igazán és azt halasztás nélkül a’ Kalocsay Granasiumokban bé hozni. És mivel
                Septimó. Az Baromfibul (:noha más Dominiumokban szokás és practicaban vetetődött:) a Kilenczedet és Dézmát nem praetendállyuk, azért fognak Konyhánkra Esztendőrül Esztendőre satoros ünnepekre administralni és bé hozni Kalocsára három szopós Borjút, hat szopós malaczot, tizenkét jó Pokát, tizennyolc Ludat, 24 Kacsát, Kapanok helyet 60 Kakaskát, 50 Tyúkot és 1400 fris Tojást. Nem külömben
                Octavo. Ha a Korcsorrát fél Esztendeig magok kívánnak magoknak folytatni, hogy az egész Esztendőbéli Proventusbul osztozni nem akarnának, tehát az magok Csapja alatt kelendő Palinkat töllünk hogy vegyék és nem máshonnan, melynek akója semel pro semper 6 f. 50 kr. fog nékiek adatni. És hogy
                Nonó. Lelkek üdvösségében fogyatkozást ne szenvedgyenek, és mind magok, mind Gyermekeik Keresztyén és ne barom módra neveltessenek, szorgalmatoskodni fognak Lölki Attyok sustentatiojárul és annak böcsületes Plebaniaja erectiojarul, mely a’ mesterrül is értetik.
                Decimó. Az Bíró választás Tisztünk hírével essék, és a’ Bíró Esküttyeivel olly szorgalmatossak lesznek, rosz tekergő, tolvaj vagy egyéb Istentelen életű embereket az Helységben ne szenyvedgyenek, hanem ha észre veszik vagy meg tudgyák kicsoda ollyas, azonnal nyakon ragadván külgyék ide Kalocsára Törvényünk alá, a’ mint akármely vért bocsátott Paráznát, gyilkost, vagy más rosz tévőt ell titkolni ne merészellyenek, hanem Tisztünknek bé jelencsék, sőt magok között egymást akámi állapotért húzni, vonni, bírságolni ne merészellyék, hanem az Keresztyényi szeretetben élve egymást meg böcsüllyék, segítsék, és kinek kinek jó példát adjanak.
                Undecimo. Adstringáltatnak kezek alá bizott Pusztáinknak határjaira úgy vigyázni, hogy azokbul némely szomszédgyaink el ne csípjenek, s. magokénak ne appropriallyák, hanem inkább az igaz határjok fel keresésben úgy iparkodni, hogy az el tulajdonítottat is rehabealhassák. A Bírák pedig magok sáfárságárul esztendőrül esztendőre Tisztünknek számot adjanak. Nem külömben
                Duodecimo. Tudják azt magok, a’ Földes Urokat minémű tisztességgel kell venerálni és így Tíszteinkhez is illendő böcsülettel lesznek és azoknak szavokat fogadni tartoznak, valamint hogy ha Parancsolatunkbul valamellyiknek szolgáink közül is hozzájuk esik úttya, azt erdeme szerint excipialni és tovább promoveálni fogják, egy szóval úgy alkalmaztassák magokat, a’ mint igaz, hív Jobbágy és emberséges Emberekhez illik. Ellenben Eökis Atyay inkább, mint sem Földes úri Kegyelmességünket tapasztalni fogják. Acturn Colocae in Archi = Episcopali Residentis Nostra, Die 22-o Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Trigesimo Qvarto.

Patacsics Gábor
Kalocsai Érsek
(Saját kezű aláírás)
Kecel telepítő levele 1734. ápr. 22.
KÉL. II. Contr. Kecel.
Közli : BÁRTH JÁNOS”

Forrás: Kecel története és néprajza, Kecel, 1984, 1078-1079.o.